BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
---------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

Số: 491/QĐ-BNN-TC

Hà Nội, ngày 31 tháng 01 năm 2019

 QUYẾT ĐỊNH
Về việc tạm dừng mua sắm tài sản công theo phương thức tập trung
–––––––––––––––––––––
BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

 

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013; Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015; Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14 ngày 21/6/2017;

Căn cứ Nghị định số 15/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017  của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản công;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tạm dừng mua sắm tài sản công theo phương thức tập trung tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo Quyết định số 2651/QĐ-BNN-TC ngày 29/06/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Sau khi tạm dừng, các đơn vị thực hiện mua sắm tài sản công theo quy định hiện hành về quản lý tài sản công và đấu thầu mua sắm tài sản.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tài chính, Giám đốc Trung tâm Tin học và Thống kê và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tài chính (Cục QLCS);
- Lưu: VT, TC.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

 

 

  

Hà Công Tuấn

 

Số ký hiệu 491/QĐ-BNN-TC Ngày ban hành 31/01/2019
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 31/01/2019
Ngành Tài chính, Ngân hàng và BH Lĩnh vực Quản lý công sản
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Nông nghiệp và PTNT Người ký Thứ trưởng Hà Công Tuấn