THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

Số: 1736/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÂN LOẠI ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH TỈNH LAI CHÂU

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ tại Tờ trình số 5855/TTr-BNV ngày 29 tháng 11 năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân loại đơn vị hành chính tỉnh Lai Châu là loại II.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu, các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ
;
- HĐND, UBND tỉnh Lai Châu;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, 

các Vụ: KTTH, NC, PL, KGVX, CN, NN, Cục KSTT;
- Lưu: VT, TCCV(3b).

THỦ TƯỚNG
Nguyn Xuân Phúc

Số ký hiệu 1736/QĐ-TTg Ngày ban hành 13/12/2018
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 13/12/2018
Ngành Kế hoạch và Đầu tư Lĩnh vực Quản lý quy hoạch
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Chính phủ Người ký Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc