ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

Số: 07/2019/QĐ-UBND

Hà Tĩnh, ngày 21 tháng 01 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 49/2016/QĐ-UBND NGÀY 17/11/2016 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUY ĐỊNH QUẢN LÝ GIẾT MỔ, VẬN CHUYỂN GIA SÚC, GIA CẦM VÀ SẢN PHẨM GIA SÚC, GIA CẦM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 26/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy đnh một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Theo đề ngh của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Văn bản số 110/SNN-CN&TY ngày 18/01/2019 và báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp tại Văn bản số 37/BC-STP ngày 18/01/2019.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 49/2016/QĐ-UBND ngày 17/11/2016 của Ủy ban nhân dân tnh quy định quản lý giết mổ, vận chuyển gia súc, gia cầm và sản phẩm gia súc, gia cm trên địa bàn tỉnh theo kiến nghị của Cục Kiểm tra văn bn quy phạm pháp luật - Bộ Tư pháp tại Văn bản số 54/KL-KTrVB ngày 26/12/2018.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 30 tháng 01 năm 2019.

Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH - HĐND - UBND tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Bộ Nông nghiệp và PTNT;
- Cục KTVBQPPL - Bộ Tư pháp;
- Website Chính phủ;
Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các B
an HĐND tỉnh;
- P
 VP (theo dõi nông lâm);
- Trung tâm TT-CB-TH t
nh;
- Lưu: VT, NL.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đặng Ngọc Sơn

Số ký hiệu 07/2019/QĐ-UBND Ngày ban hành 21/01/2019
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 30/01/2019
Ngành Nông nghiệp và PTNT Lĩnh vực Phát triển nông thôn
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Tỉnh Hà Tĩnh Người ký Phó Chủ tịch Đặng Ngọc Sơn
Loại file: PDF