CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

Số: 85/2018/NĐ-CP

 Nội, ngày 30 tháng 5 năm 2018

 

NGHỊ ĐỊNH

QUY ĐỊNH TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG XE Ô TÔ TẠI ĐƠN VỊ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21 tháng 6 năm 2017;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

Chính phủ ban hành Nghị định quy định tiêu chun, định mức sử dụng xe ô tô tại đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Nghị định này quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô tại đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân, gồm:

a) Xe ô tô phục vụ công tác của các chức danh (sau đây gọi là xe ô tổ chức danh);

b) Xe ô tô phục vụ công tác chung;

c) Xe ô tô chuyên dùng.

………………….

Số ký hiệu 85/2018/NĐ-CP Ngày ban hành 30/05/2018
Loại văn bản Nghị định Ngày có hiệu lực 15/07/2018
Ngành Tài chính, Ngân hàng và BH Lĩnh vực Quản lý công sản
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Chính phủ Người ký Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc
Loại file: BANPDF