1. Đăng bán tài liệu

Bạn có thể upload và đăng bán tài liệu trên Vietlib. Mỗi khi tài liệu dược mua, bạn sẽ được hưởng số % trên giá trị tài liệu. Tỷ lệ % doanh thu do Vietlib xác định trên cơ sở đảm bảo các chi phí hợp lý của Vietlib

2. Chia sẻ tài liệu trên Googleplus

Uploader sẽ được hưởng doanh thu khi tài liệu được chia sẻ trên Google Plus. Mỗi lượt chia sẻ chỉ được tính một lần duy nhất, trên một tài khoản duy nhất

3. Tài liệu được download

Mỗi khi tài liệu được người dung download, bạn sẽ được hưởng doanh thu trên mỗi lần download tài liệu

Toàn bộ doanh thu sẽ được tổng hợp trong phần “Quản lý tài chính” của người dung bao gồm thống kê doanh thu và thống kê thưởng từ Google Plus và Download tài liệu.

Chúc bạn sẽ có thật nhiều doanh thu với vietlib.vn