Ngữ Pháp Tiếng Hàn Cơ Bản-Dành Cho Người Tự Học

Ngữ Pháp Tiếng Hàn Cơ Bản-Dành Cho Người Tự Học


Tác giả: Lê Huy Khoa
Năm phát hành: 0
Chuyên mục: Ngoại ngữ khác

Chương I: Trợ từ - 조사
Chương II: Thô kết thúc câu - 어미
Chương III: Đại danh từ - 대명사
Chương IV: Thời thế - 시제
Chương V: Các biểu hiện phủ định - 부정 표현
Chương VI: Cách thể hiện sự tôn trọng - 존대법
Chương VII: Động từ và Tính từ bất quy tắc - 불규칙 동사/형용사
Chương VIII: Hình thức bị động - 피동
Chương IX: Thể chủ động - 사동
Chương X: Cách dẫn dụng (gián tiếp) - 인용
Chương XI: Các tù nối - 접속사
Chương XII: Hình thức giản định - 가정법
Chương XIII: Các hình thức thể hiện khác - 기타 표현
Chương XIV: Các nguyên tắc phát âm - 발음 법칙
Phụ lục - 부록

0 Đánh giá

Download: PDF

Tổng đánh giá

0 người đánh giá
Viết đánh giá