• doc
Công văn 8789/BNN-TC đăng tải thông tin trên Trang thông tin điện tử về tài sản công
Công văn 8789/BNN-TC đăng tải thông tin trên Trang thông tin điện tử về tài sản công
459
 • Mọt Sách
 • doc
Quyết định 2651/QĐ-BNN-TC mua sắm tài sản theo phương thức tập trung tại Bộ Nông nghiệp và PTNT
Quyết định 2651/QĐ-BNN-TC mua sắm tài sản theo phương thức tập trung tại Bộ Nông nghiệp và PTNT
515
 • Quang Minh
 • pdf
Công văn 12008/BTC-QLCS về mua xe ô tô phục vụ công tác năm 2018
Công văn 12008/BTC-QLCS về mua xe ô tô phục vụ công tác năm 2018
662
 • Mọt Sách
 • doc
Quản lý sử dụng tài sản công vào mục đích cho thuê, liên doanh liên kết tại đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn-Tiểu luận chuyên viên chính
Quản lý sử dụng tài sản công vào mục đích cho thuê, liên doanh liên kết tại đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn-Tiểu luận chuyên viên chính
815
 • Mọt Sách
 • pdf
Quyết định 2764/QĐ-BNN-TC giao số lượng người làm việc và hợp đồng lao động tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2018
Quyết định 2764/QĐ-BNN-TC giao số lượng người làm việc và hợp đồng lao động tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2018
518
 • Quang Minh
 • docx
Quản lý Nợ Chính phủ trong điều kiện hiện nay
Quản lý Nợ Chính phủ trong điều kiện hiện nay
357
 • Mọt Sách
 • doc
Công văn 3884/BNN-TC hướng dẫn xây dựng phương án tài chính thực hiện cơ chế tự chủ đối với các tổ chức khoa học và công nghệ công lập
Công văn 3884/BNN-TC hướng dẫn xây dựng phương án tài chính thực hiện cơ chế tự chủ đối với các tổ chức khoa học và công nghệ công lập
530
 • Mọt sách
 • doc
Hướng dẫn điều chỉnh dự toán trên TABMIS bằng hình ảnh chi tiết
Hướng dẫn điều chỉnh dự toán trên TABMIS bằng hình ảnh chi tiết
1716
 • Long Tà
 • doc
Hướng dẫn phân bổ và điều chỉnh dự toán trên TABMIS bằng hình ảnh chi tiết
Hướng dẫn phân bổ và điều chỉnh dự toán trên TABMIS bằng hình ảnh chi tiết
571
 • Long Tà
 • pdf
Công văn số 2850/BTC-QLCS của Bộ Tài chính hướng dẫn mua sắm tài sản công từ nguồn ngân sách Nhà nước
Công văn số 2850/BTC-QLCS của Bộ Tài chính hướng dẫn mua sắm tài sản công từ nguồn ngân sách Nhà nước
602
 • Mọt Sách
 • doc
Báo cáo công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2017
Báo cáo công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2017
452
 • Mọt sách
 • docx
Tài liệu Hội nghị tập huấn công tác quản lý Tài chính-Kế toán 2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT
Tài liệu Hội nghị tập huấn công tác quản lý Tài chính-Kế toán 2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT
426
 • Ngộ Không