Quyết định 2196/QĐ-TTg về việc ký kết thỏa thuận vay Chính phủ Đức cho Dự án "Tăng cường Hệ thống Y tế tuyến tỉnh, Tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2023” và “Tăng cường hệ thống Y tế tuyến tỉnh tại Thái Bình, giai đoạn 2020-2023”

Chia sẻ tài liệu:

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 2196/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ký kết thỏa thuận vay Chính phủ Đức cho Dự án "Tăng cường Hệ thống Y tế tuyến tỉnh, Tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2023” và “Tăng cường hệ thống Y tế tuyến tỉnh tại Thái Bình, giai đoạn 2020-2023”

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 114/2021/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài;

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại văn bản số 14474/BTC-QLN ngày 21 tháng 12 năm 2021,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt nội dung Thỏa thuận vay Chính phủ Đức cho Dự án “Tăng cường hệ thống y tế tuyến tỉnh, tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2023” và “Tăng cường hệ thống y tế tuyến tỉnh tại Thái Bình, giai đoạn 2020-2023”, như đề nghị của Bộ Tài chính nêu tại văn bản trên.

Điều 2. Ủy quyền cho Lãnh đạo Bộ Tài chính thay mặt Chính phủ Việt Nam ký kết Thỏa thuận vay trên cho các Dự án. Bộ Ngoại giao cấp Giấy ủy quyền ký kết Thỏa thuận vay cho Bộ Tài chính theo quy định.

Điều 3. Bộ Tư pháp phối hợp với Bộ Tài chính trao đổi trực tiếp với Ngân hàng KfW về việc cấp ý kiến pháp lý cho Thỏa thuận vay sau khi ký kết; trường hợp có vướng mắc, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Điều 4. Bộ Tài chính thực hiện các thủ tục cho vay lại đối với Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình và Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An với điều kiện cho vay lại theo quy định hiện hành.

Điều 5. Bộ Kế hoạch và Đầu tư bố trí kế hoạch vốn trung hạn và hàng năm cho phần vốn nước ngoài được Ngân sách trung ương cấp phát cho các dự án trên của hai tỉnh theo quy định.

Điều 6. Ủy ban nhân dân các tỉnh Thái Bình và Nghệ An:

- Tiếp thu ý kiến của Bộ Tài chính tại văn bản số 13661/BTC-QLN ngày 30 tháng 11 năm 2021; trao đổi, thống nhất với Ngân hàng KfW về dự thảo Thỏa thuận riêng và thực hiện việc ký kết Thỏa thuận riêng theo các quy định của Luật Thỏa thuận quốc tế.

- Tiếp nhận, sử dụng vốn vay đúng mục đích, bảo đảm hiệu quả, thực hiện các hạng mục sử dụng nguồn vốn vay theo tiến độ đã được phê duyệt; bố trí đầy đủ kế hoạch vốn trung hạn và hàng năm đối với phần vốn vay lại để đảm bảo tiến độ thực hiện của các Dự án.

Điều 7. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Bộ trưởng các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Ngoại giao, Tư pháp; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh: Thái Bình, Nghệ An và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- TTgCP, Phó TTg Phạm Bình Minh;
- Như Điều 7;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Xuân Thành; các Vụ: TH, KGVX, PL;
- Lưu: VT, QHQT (2). NL.

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG


 


Phạm Bình Minh